Uniliitto ry

'

                                                                                                                                                      

 

TIETOSUOJASELOSTE

YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA

(HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 § JA 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Uniliitto ry ja sen potilasyhdistykset. Rekisteriasioita hoitavien yhteystiedot: uniliitto@gmail.com

2. Rekisterin nimi

 Potilasyhdistyksen (xxxxx ry:n jäsenrekisteri)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää potilasyhdistyksen jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää, jäsenlehden postituslistaa ja tilastollisia tarkoituksia. Lisäksi jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyllä henkilöllä on jäsensuhde potilasyhdistyksen kanssa.

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä.

1) Henkilöön liittyvät perustiedot
- täydellinen nimi
- kotipaikka
- osoite, postinumero, postitoimipaikka
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

2) Muut tiedot
- unihäiriön nimi
- milloin todettu
- missä todettu
- jäsenmaksut
- liittymispäivämäärä

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenlomakkeella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- säilytetään lukitussa tilassa

ATK:lle talletetut tiedot
- laitteistojen ja tiedostot on suojattu tietoturvajärjestelyin
- kulunvalvonta on järjestetty
- rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan
- ei säännönmukaista tietojen luovutusta tai siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.