Uniliitto ry:n säännöt                                                                       

1. Liiton nimi ja kotipaikka

 

 Liiton nimi on Uniliitto ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on Suomi.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on toimia eri uneen, nukkumiseen, unihäiriöihin, valvetilan häiriöihin ja unitutkimukseen liittyvien rekisteröityjen yhdistysten yhteen liittävänä keskusjärjestönä, ajaen ja valvoen kaikkien uneen, nukahtamiseen, vireyteen, unettomuuteen, päiväaikaiseen väsymykseen ja nukkumiseen liittyvistä häiriöistä kärsivien henkilöiden etua sekä edistää jäsentensä ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kansalaisina. Edelleen liiton tarkoituksena on edistää kansalaisten tietoisuutta nukkumisen ja päiväaikaisen vireystason vaikutuksesta yleisen elämänlaadun sekä henkisen ja fyysisen toimintakyvyn kannalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti unihäiriöistä kärsivien potilaiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palveluiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi, kannustaa unihäiriöistä kärsiviä sekä heidän läheisiään järjestäytymään ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan, järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita samanlaisia tilaisuuksia, edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Uniliitto julkaisee jäsenlehteä ja muita julkaisuja. Uniliitto ry toimii kattojärjestönä rekisteröidyille järjestöille, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen ja toimintaperiaatteet.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä, omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Liitto voi myös harjoittaa jäsenpalveluja tukevaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy liiton tarkoituksen toteuttamiseen.

 

3. Jäsenet

Liiton hallitus hyväksyy jäsenyhdistykset. Uniliiton varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset, jotka omalta osaltaan ovat hyväksyneet Uniliiton toimintaperiaatteet ja säännöt.

Liiton jäsenyhdistykset päättävät itse omasta toiminnasta, avustusten hakemisesta ja varainhoidosta.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta liiton hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä liiton kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut liiton toimintaa.

 

4. Jäsenen eroamien ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Uniliitto ry:stä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen liitosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin jäsen on liittoon liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää liiton syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

 

6. Hallitus 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 3 varapuheenjohtajaa ja lisäksi 8-12 muuta jäsentä. Hallitus voi valita keskuudestaan tai kutsua ulkopuolisen taloudenhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen enemmistön on oltava potilasjäseniä.

Jokaisella unihäiriöitä edustavalta potilassektorilta pyritään hallitukseen valitsemaan vähintään yksi (1) jäsen ja loput jäsenet valitaan paikallisyhdistyksistä. Kuitenkin siten, että unettomilla, narkolepsia -potilailla, uniapnea -potilailla ja levottomat jalat -potilailla on hallituksessa kullakin vähintään kaksi (2) edustajaa. Enintään samaa potilassektoria voi edustaa 1/3 hallituksesta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta ja puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista jompikumpi yhdessä yhden varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan, toiminnanjohtaja tai muu hallituksen määräämän henkilön kanssa kaksi aina yhdessä.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen varsinaista liittokokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta hallitukselle.

 

9. Liiton kokoukset

Liittokokouksessa on varsinaisina jäseninä olevilla yksi (1) edustaja ja lisäksi yksi edustaja jokaista alkavaa tuhatta (1000) henkilöjäsentä kohden.

Liiton kokoukset pidetään hallituksen määrääminä päivinä kevätkokous tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tai Uniliitto ry:n omassa kaikille jäsenille jaettavassa jäsenjulkaisussa kolmea viikkoa ennen kokousta.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Liittokokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liittokokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian varsinaisen liiton kokouksen käsiteltäväksi, on tämän ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  

10. Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta

7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liiton hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. kokouksen päättäminen

  

11. Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä tuen jaosta eri yhdistyksille

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Kokouksen päättäminen

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa käytetään liiton varat jäsenyhdistysten tarkoituksien edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Uniliitto Ry | Sitratori 3, 4. krs. 00420 Helsinki | Toimisto avoinna: ma - pe klo 10.00 - 16.00 | puh. 010 292 8080 | uniliitto@uniliitto.fi