Uniliitto ry
   

Vad är Sömnförbundet r.f. ?

Sömnförbundet har grundats 1999 on den är registrerad I mars 23.8.1999 som Uniliitto ry (Sömnförbundet r.f) som en registrerad förening med numret 177125. Sömnförbundet har grundats av patientföreningar vars medlemmar lider av sömnproblem och sömnstörningar  till en gemensam  takorganisation. Sömnförbundets grundföreningar är : Restless-Legs r.f., Patientföreningen Sömnlösa r.f., Finlands Narkolepsiförening r.f, och Finlands Sömnapneförening  r.f Som medlem till Sömnförbundet kan godkännas registrerade föreningar vilka har godkänt Sömnförbundets verksamhetsprinciper och regler.  På de tillställningar som Sömnförbundet är med som arrangör, har deltagarna  en  möjlighet att bli medlem I Sömnförbundets grundorganisation. Som stödjemedlem kan godkännas ett legitimerat samfund som vill stöda förbundets mening och organisation.

 

Syftet med förbundets verksamhet

Sömnförbundets mening är att  verka som en takorganisation som förenar de olika patientföreningarna. Den driver rättigheter för de personer som lider av besvär som är i relation med sömn samt försöker främja medlemmarnas samt deras närståendes livskvalitet. Sömnförbundets syfte är också att främja den övriga befolkningens vetskap om sömnen och vakenhetsgradens verkan på den allmänna livskvaliteten och på den själsliga och fysiska funktionsförmågan. För att genomföra detta arragerar Sömnförbundet bl.a. skolnings-informations och rådgivningstillställningar. Förbundet bär också sitt strå till stacket för att säkra vård och rehibilation samt försäkring för övrig service för patienter med sömnstörningar.  Till Sömnförbundets uppgifter hör  också initiativtagande och utlåtanden. 

Förbundets  uppgifter

Förbundet arrangerar skolnings och informationstillställningar . Förbundet stöder forskningen och informeringen av alla de sjukdomar som  härör till deras verkssamhet. Förbundets målsättning är också att framföra och förmedla information och lösningar till sömnproblemen.

Handlingarna görs tillsammans med de olika föreningarna och samarbetskumpanerna. Sömnförbundet var  1999 med I ett vetenskapligt projekt  för undersökning av den finska befolkningens  sömn och sovande.  

Medlemmarna

Till Sömnförbundets egentliga medlemmar kan godkännas registrerade föreningar som har utav sin egen del godkänt Sömnförbundets verksamhetsprinciper och regler. Dessa tillställningar där Sömnförbundet  är med som arrangör , har deltagarna en möjlighet att bli medlem i Sömnförbundets grundförening. Som stödjemedlem kan godkännas ett rättsgiltigt samfund som vill stödja förbundets principer och verksamhet.

 Styrelsen 2018         
 
Ordförande                Pentti Fri
 
1. Viceordföranden     Päivi Saarijärvi
 
2. Viceordförande       Veli-Matti Riitamaa
 
3. Viceordförande      Salla Mansikkamäki
 
Sekreterare               Milja Saresvaara
 
Ekonomichef             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

De övriga medlemmarna av styrelsen

Rose-Marie Kjellberg
Hanna Nikupaavo
Sirkku Nyström
Leeni Peltonen
Susan Pihl
Sirkka-Liisa Ronni
Eero Eronen
Irmeli Hännikäinen
Mika Huhtakangas
Reijo Lehto
Kari Malinen
Marjut ja Matti Mustajärvi
Heidi Wikberg
Minttu Lehtovaara

 

 

 

 

 

Sömnförbundet r.f:s regler

1. Förbundets namn och belägring

 Förbundets namn är Sömnförbundet och dess hemplats är Helsingfors och dess funktionsplats är  hela Finland.

2. Meningen och funktionens innehåll

Förbundets mening är att funktionera som ett sammanbindande centralförbund för föreningar vars patienter lider av sömnstörningar och driver och övervakar allt som har med sömn, att sömn, vitalitet, sömnlöshet, dagströtthet och problem son orsakas av sömnstörningar och trötthet. Förbundets  mening är också att främja  medlemmarnas och deras anhörigas livskvalitet och jämnlikhet som medborgare. Förbundets funktion är att främja medborgarnas vetskap om sovandet och dagtrötthetens verkan på den allmänna livskvaliteten samt den mentala och fysiska funktionsförmågan.För att fullfölja sin mening  funktionerar förbundet genom att ta initiativ och aktivt funktionera  för att de personer med sömnstörningar får vård, rehabilition och övrig service  försäkrade och att utveckla och att uppmuntra personer med sömnsvårigheter samt deras närstående  till självständig medborgarverksamhe , organisera skolnings- informations- rådgivnings,- motion och dylika tillställningar , främja medlemmarnas samhörighet, sociala samvaro, rekreation och kulturella intressen, göra initiativ och ge utlåtande. Sömnförbundet publicerar en medlemstidning och andra publikationer. Sömnförbundet rf verkar som ett takförbund för registrerade föreningar , som godkänner förbundets mening och verksamhetsprinciper.Som ett stöd för sin verksamhet kam förbundet ta emot bidrag, doneringar, testamenten, organisera penninginsamlingar , lotterier och idka logi-och kosthåll, äga  fastigheter och värdepapper.Förbundet kan också idka förvärvs-och näringslivsverksamhet och  som stöder   förbundets funktion och genomförande.  

        

3. Medlemmarna

Förbundets styrelse godkänner medlemsföreningarna. Som Sömnförbundets egentliga medlemmar kan godkännas registrerade föreningar , som ur sin egen verksamhet kan    godkänna Sömnförbundets verksamhetsprinciper och regler.Förbundets medlemsförbund bestämmer själv om sin egen verksamhet, och ansökningen av bidrag och förvaltningen av pengar.Som stödande medlemskap kan godkännas en rättsgiltig förening  som vill stödja förbundets mening och verksamhet.
De egentliga medlemmarna  och de stödande medlemmarna godkänner förbundets styrelse utav ansökningen.Som hedersordförande eller hedersmedlem kan utav styrelsens presentation kalla en person som har betydligt främjat och stödjat för
 

4. En medlems avgång och avsättning

En medlem har rättighet att avgå från Sömnförbundet r.f genom att skriftligen meddela styrelsen, dess ordförande eller att meddela det I förbundets mote för att antecknas i protokollet.
Styrelsen kan avsätta medlemmen från förbundet  om medlemmen har lämnat en förfallen medlemsavgift obetald eller på annat sätt underlåtit att uppfylla de förpliktelser som medlemmen har förbundit sig när hon gått med I föreningen eller genom har genom sitt beteende I förbundet eller utanför det skadat förbundet eller fyller inte mera I lagen stiftade eller I förbundets regler  nämnda medlemskapsvillkor.

5. Förenings- och medlemsavgiften

Av egentliga och stödjande medlemmar inkasseras en föreningsavgift och en årlig medlemsavgift . Om summans storlek bestämmer  för båda föreningar bestämmer förbundets höstmöte. Hedersordföranden och hedersmedlemmarna betalar inte föreningsavgiften.

6. Styrelsen

Förbundets ärenden sköts av styrelsen I vilken hör ordföranden, tre viceordföranden samt 8-12 andra medlemmar. Styrelsen kan välja ur sin egen krets eller kalla en utomstående sekreterare , ekomiförvaltare och andra  verksamhetspersoner. Styrelsens majoritet  måste vara patientmedlemmar.
Varje  patientsektor som representerar sömnstörningar väljer en medlem till styrelsen och de övriga medlemmarna väljs ur lokalföreningar. Men ändå så att sömnösa , narkoleptiker, restless-legs och -sömnapnepatienter  har I styrelsen minst två representanter. Samma patientsektor kan maximalt representeras av 1/3 ur  styrelsen.
Styrelsens medlemmars verksamhetsperiod  är ett halvt år och hälften av medlemmarna är I tur att avgå årligen.
Styrelsen samlas inbjudna av ordföranden eller om han är förhindrad av viceordföranden , när de betraktar  att det finns anledning till det, eller om minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det.
Styrelsen är beslutsgiltig när minst hälften av medlemmarna , ordföranden eller en av  vice- ordföranden inkluderad  är på plats. Röstningen  löses med enkel majoritet av rösterna. Om röstningen går jämnt löser  ordförandens röst, I ett val dock en lott.
 

7. Förbundets namnteckning

Förbundets  namn skrivs av ordföranden eller viceordföranden  de båda tillsammans med en viceordförande, sekreterare, ekonomiförvaltare, eller en annan av styrelsen bestämd person eller tillsammans.

8. Räkenskapsåret och bokslutet

Förbundets räkenskapsår  med nödvändig årsredovisning ges åt bokföraren  senast fyra veckor fore det egentliga förbundsmötet. Bokföraren  skall ge ett skriftligt utlåtande till styrelsen senast två veckor fore det egentliga förbundsmötet.

9. Förbundets möten

På förbundsmötet har de egentliga medlemmarna  en(1) representant och dessutom en representant för over tusen (1000) personmedlemmar.
Förbundets  möten hålls enligt styrelsens bestämda dagar, vårmötet  I januari och höstmötet I oktober-november.
Styrelsen måste kalla förbundets möten på plats minst fjorton dagar före till medlemmarna per post eller e-mail, till de medlemmar som har uppgivit sin e-mailadress eller I Sömnförbundets egen medlemstidning tre veckor före mötet.
Ett extra förbundsmöte hålls när förbundet ser anledning till det eller om minst en tiondedel av förbundets medlemmar med rösträtt och skriftligen  speciellt begär det.  Mötet skall hållas under trettio dygn efter det att kraver har uppgetts till styrelsen.
I förbundsmötet har alla egentliga medlemmar , hedersordföranden och hedersmedlemmarna en röst. En stödjande medlem har rätt till medvaro på mötet  samt talrätt.
Resultatet av förbundsmötet blir, om inte annat bestäms, den åsikten som mer än hälften har stödjat. Röstningen löses med en enkel majoritet. När rösterna faller jämnt löser motets ordförandes röst ,  I val dock en lott.
I fall förbundets medlem vill få någon sak behandlad I  förbundets  egentliga möte, måste han meddela om saken skriftligen till styrelsen  under så god tid att saken kan tas fram I mötets  inbjudninskallelse.

I0. I förbundets vårmöte  behandlas följande saker:

1.   Öppningen av mötet
2  .Väljs styrelsens ordförande, sekreterare, två protokollskontrollerare och vid behov två rösträknare.
3. Konstaterar mötets rättsgiltighet samt beslutanderätt
4 .Godkänner  mötets agenda
5.  Uppvisar bokslutet, årsredovisningen och revisorns utlåtande
6 .Besluter bokslutet och förstärker årsredovisningen.
7. Besluter om ansvarsfrihetsbeviljan för förbundets styrelse och de övriga ansvarshets förpliktade.
8. Behandlar de övriga I mötsinbjudan  nämda saker.   
9. Avslutningen av mötet
 
11.    I  Förbundets  vårmöte behandlas följande saker:
1. Öppningen av mötet
2. Väljs mötets ordförande, sekreterare två protokollskontrollerare och vid behov två rösträknare
3. Konstatera motets laglighet och beslutgiltighet
4. Godkänner mötets agenda
5. Bestyrker funktionsplanen debit-och kredit beräknelsen samt deltagar och-medlemsavgiften pris samt stödets fördelning till olika föreningar.
6. Väljs styrelsens ordförande varannat år. en en viceordföranden och övriga medlemmar till de som har tur att avgå
7. Väljs en eller två bokförare och vicebokförare åt dem
8. Behandlas de övriga mötesärenden som nämts i agendan
9. Avslutningen av mötet

12. Förändringarna av reglerna och förbundets upplösning

Beslutet  om ändringen av reglerna och upplösningen av förbundet  bör göras på förbundets möte, minst med tre fjärdedelar 3/4  av majoriteten givna röster. På inkallelsen till mötet bör nämnas om reglernas förändring eller förbundets upplösning.När förbundet upplöses används förbundets likviditet för att befrämja medlemsföreningarnas funktion på så sätt som i mötet  bestäm