< Ajankohtaista

Uniliitto: Unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa lisättävä

Uniliitto ry pitää välttämättömänä lisätä unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa perusterveydenhuollossa. Kognitiivis-behavioraalinen menetelmä (CBT-I) on todettu tehokkaaksi ja se on myös kustannusvaikuttavaa, koska sitä voidaan toteuttaa myös verkossa ja ryhmätoimintana.

Unettomuus on lisääntynyt viime vuosikymmeninä ja pitkäaikaisesta unettomuushäiriöstä kärsii noin 12 % suomalaisesta aikuisväestöstä. Unettomuus altistaa monille somaattisille ja psyykkisille sairauksille ja pahentaa ja ylläpitää niitä. Pitkittyessään unettomuushäiriö lisää riskiä tapaturmiin ja sairausperusteiseen työkyvyttömyyteen.

Duodecimin Käypä hoito -suosituksen mukaan pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa parhaimmat tulokset saavutetaan kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä. Menetelmän avulla selvitetään ongelman taustalla olevia ajatus- ja toimintamalleja ja parannetaan ihmisen kykyä hallita niitä ja hoitaa unettomuutta uusilla valmiuksilla ja taidoilla.

CBT-I -hoitoa voivat antaa menetelmän käyttöön koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset kuten sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja psykologit. Tällä hetkellä Suomessa unettomuuden lääkkeettömän hoidon saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa on merkittäviä alueellisia eroja.

Joulukuussa 2021 STM:n Palveluvalikoimaneuvosto antoi suosituksen, jonka mukaan kognitiivis-käyttäytymisterapeuttiset menetelmät kuuluvat kansalliseen palveluvalikoimaan nuorten ja aikuisten unettomuuden hoidossa kaikille unettomuushäiriön (ICD-10: F51 ei-elimellinen unettomuus) diagnostiset kriteerit täyttäville potilaille.

Palkon suosituksen mukaan menetelmän käyttöönoton kustannukset perusterveydenhuollossa ovat pääasiassa henkilöstön koulutuskustannuksia, jotka ovat Palkon näkemyksen mukaan kohtuullisia hyötyihin nähden.

Uniliitto ry pitää Palkon suosituksen täytäntöönpanoa merkittävänä askeleena unettomuuden hoidossa. Unettomuuden hoitoon lääkkeettömin keinoin tulee järjestää riittävästi resursseja perusterveydenhuollossa. Se on Uniliiton mielestä paras tie estää unettomuuden kroonistuminen ja sen myötä kasvavat terveysriskit ja kustannukset.

Lähteet:
Unettomuus: Käypä hoito suositus 2020
https://www.kaypahoito.fi/hoi50067
Palveluvalikoimaneuvoston suositus unettomuuden hoidosta CBT-I -menetelmin
https://palveluvalikoima.fi/-/suositus-unettomuushairion-hoidosta-kognitiivisen-kayttaytymisterapian-menetelmilla-cbt-i-hyvaksytty
Unettomuuden hoitoa CBT-I -menetelmin, Heli Järnefelt, psykologian tohtori, TTL
https://www.uniliitto.fi/ajankohtaista/artikkelit/

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Salla Mansikkamäki, 044 554 3144
Toiminnanjohtaja Tuija Sivonen, 0400 957 842

 

 

Julkaistu: 7.2.2022

Jaa tämä sivu